Plenty Tubing Section Set

Plenty Tubing Section Set

Storz & Bickel
$2.90
Plenty tubing section set compatible with the Plenty vaporizer.